EINAMŲJŲ METŲ (2019 m.) UŽDUOTYS:

1. Užtikrinti, kad būtų pasiekti rezultatai, numatyti Lietuvos zoologijos sodo 2019 m. veiklos plane.
2. Pakoreguoti Lietuvos zoologijos sodo MASTERPLANĄ.
3. Kelti darbuotojų sąmoningumą taupant įstaigos išteklius ir mažinant atliekų susidarymą.
4. Užtikrinti, kad Lietuvos zoologijos sodas laikytųsi gyvūnų gerovės ir laikymo reikalavimų.
5. Siekti susigrąžinti ir išlaikyti narystę EAZA asociacijoje.

PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT EINAMŲJŲ METŲ (2019 m.) UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI:

1. Pasiekti rodikliai: 140 tūkst. lankytojų, 440 tūkst. € pajamų, 280 edukacinių programų, 5 renginiai.
2. Parengtas veiksmų planas, 2019 m. I–II ketv.
3. Pristatyta darbuotojams apie būtinybę taupyti išteklius ir mažinti atliekų kiekį: I ketv. per direktoriaus veiklos ataskaitinį susirinkimą ir IV ketv. per Pasaulinę gyvūnijos dieną.
4. Surinkta ir pateikta aplinkos ministerijai informacija apie neatitikimus bei pagerintos sąlygos trims gyvūnų rūšims.
5. Dalyvauta bent dvejuose EAZA suvažiavimuose; bent vienas mentoriaus vizitas Kaune.