„Didžiojo apuoko (Bubo bubo) veisimo ir paleidimo į gamtą projektas"
2020 – 2023 

Didieji apuokai (Bubo bubo) yra nykstanti, Lietuvos Respublikos įstatymais saugoma rūšis. Apuokai reti ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Kaimyninėse šalyse šie paukščiai gyvena, bet jų populiacijos nėra gausios. Lietuvoje gyvena apie 15-20 porų. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos zoologijos sodas karu su partneriu Ekosistemų apsaugos centru inicijavo projektą Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0018 ,,Didžiojo apuoko (Bubo bubo) veisimas ir jo išleidimas į gamtą“ projektą, kurio tikslas – pagausinti didžiųjų apuokų populiacijas, vykdant individų veisimo, adaptavimo ir sekimo veiklas. Daugiau »

 

„Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas"
2017 – 2022 
LIFE16 NAT/LT/000701

Šio projekto tikslinė rūšis – visoje Europoje labai retas ir griežtai saugomas, į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita). Tai įspūdingos išvaizdos vabalas, kuris didžią savo gyvenimo dalį praleidžia brandžių lapuočių medžių viduje ir todėl tokių medžių būklė, gausa bei sąlygos migruoti tiek tarp pavienių medžių, tiek tarp jų grupių, tiesiogiai susijusi su niūriaspalvio auksavabalio išgyvenimo galimybėmis. … Daugiau »


„Gamtosauginių bei gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimas išsaugojant ir pagausinant balinių vėžlių ir raudonpilvių kūmučių populiacijas“
2017-10 – 2021-10

Lietuvos zoologijos sodas, kartu su partneriu, Metelių regioninio parko direkcija, nuo 2017 m. spalio 17 d. įgyvendina projektą Nr. 05.4.1-APVA-V-018-01-0004 „Gamtosauginių bei gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimas išsaugojant ir pagausinant balinių vėžlių ir raudonpilvių kūmučių populiacijas“, kurio tikslas – pagausinti nykstančių rūšių populiacijas, vykdant individų veisimo ir buveinių tvarkymo darbus. Uždaviniai: 1. Pagausinti balinių vėžlių populiaciją, išauginant ir paleidžiant į laisvę ne mažiau 300 jauniklių; 2. Pagausinti raudonpilvių kūmučių populiaciją, išauginant ir paleidžiant į laisvę ne mažiau 320 jauniklių. Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę “Biologinės įvairovės apsauga“ ir projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. Daugiau »

„Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode“
2017-03 – 2023-06

Lietuvos zoologijos sodas nuo 2017 m. kovo 1 d. įgyvendina projektą Nr. 05.4.1-APVA-V-017-01-0003 „Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode“, kurio tikslas - padidinti Lietuvos zoologijos sodo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką, atnaujinant visuomenės informavimą ir švietimą skatinančią infrastruktūrą Lietuvos zoologijos sode. Daugiau »

„Gyvūnų prižiūrėtojų gebėjimų pagrindų ugdymas“ („Zoo Keeper Competency Framework“)
2015-11 – 2018-08

Projekto tikslas – išvystyti ir pritaikyti projekto grupei nuoseklų ir suderintą gyvūnų prižiūrėtojų gebėjimų pagrindų ugdymo programą, kuria galėtų naudotis zoologinio sektoriaus atstovai. Įvesti koreliuojančias disciplinas, kurios būtų prieinamos visiems Europos zoologijos sodams, užtikrinant ilgalaikius teigiamus rezultatus. Uždaviniai: 1. Nuo 2015 m. lapkričio mėn. iki 2017 m. rugpjūčio mėn. paruošti gyvūnų prižiūrėtojų gebėjimų pagrindų ugdymo struktūros modelį; 2. Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. iki 2018 m. rugpjūčio mėn. paruošti Edukacinius modulius. Finansavimo šaltinis: NP „Erasmus +“ KA2, Švietimo ir mokymo sektorius, profesinis mokymas ir praktika, suaugusiųjų švietimas. Daugiau »

„Pasirengimas Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimui“
2013-11 – 2015-09

Projekto tikslas – sudaryti prielaidas Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcijos atlikimui ir visuomenės švietimui. Uždaviniai: 1. Pasirengti zoologijos sodo rekonstrukcijos darbams, įgyvendinant galimybių studijos ir detaliojo plano sprendinius; 2. Parengti dokumentus, susijusius su visuomenės švietimu apie aplinką; 3. Pasirengti Lietuvos zoologijos sodo gamtamokslinio švietimo strategijos įgyvendinimui. Finansavimo šaltinis: 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinė parama, Sanglaudos skatinimo veiksmų programa. Daugiau »

„Lietuvos zoologijos sodo teritorijos galimybių studijos ir detaliojo plano parengimas“
2012-06 – 2014-03

Projekto tikslas – plėtoti visuomenės informavimo apie aplinką sistemą. Uždavinys – parengti dokumentus, susijusius su visuomenės informavimo apie aplinkos apsaugą ir darnaus vystymosi priemonių įgyvendinimu. Finansavimo šaltinis: 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinė parama, Sanglaudos skatinimo veiksmų programa. Daugiau »

„Bandomojo ekologinio tinklo gamtinio karkaso teritorijose Pietų Lietuvoje sukūrimas“
2010-10 – 2014-09
ECONAT LIFE09/NAT/LT/000581 

Projekto tikslas – išauginti ir paleisti į laisvę 120 balinių vėžlių, siekiant sustiprinti negausią šios retos rūšies populiaciją Lietuvoje. Baliniai vėžliai yra saugomi visoje Europoje, jie įrašyti ir į Lietuvos raudonąją knygą. Finansavimo šaltinis: 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinė parama, Sanglaudos skatinimo veiksmų programa. Finansavimo šaltinis: LIFE+. Daugiau »

„Naujausių gamtos mokslų žinių sklaidos mokytojams tinklas“
2005-03 – 2008-02

Projektas įgyvendintas pagal 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“. Projekto tikslas – veikla, pagrįsta aukštojo mokslo darbuotojų ir pedagogų žinių ir kūrybinio potencialo panaudojimu, diegiant naujų mokymosi metodų bei formų įvairovę per regione egzistuojančias neformalios gamtamokslinės edukacijos įstaigas, taip įtraukiant tikslinių grupių vartotojus į švietimą ir formuojant nuolatinio mokymosi nuostatą. Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas. Daugiau »