„Gamtosauginių bei gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimas išsaugojant ir pagausinant balinių vėžlių ir raudonpilvių kūmučių populiacijas“ 2017-10 – 2022-06

 

Lietuvos zoologijos sodas, kartu su partneriu, Metelių regioninio parko direkcija, nuo 2017 m. spalio 17 d. įgyvendino projektą Nr. 05.4.1-APVA-V-018-01-0004 „Gamtosauginių bei gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimas išsaugojant ir pagausinant balinių vėžlių ir raudonpilvių kūmučių populiacijas“, kurio tikslas – pagausinti nykstančių rūšių populiacijas, vykdant individų veisimo ir buveinių tvarkymo darbus. Uždaviniai: 1. Pagausinti balinių vėžlių populiaciją, išauginant ir paleidžiant į laisvę ne mažiau 478 jauniklių; 2. Pagausinti raudonpilvių kūmučių populiaciją, išauginant ir paleidžiant į laisvę ne mažiau 450 jauniklių. Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę “Biologinės įvairovės apsauga“ ir projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. 

Balinis vėžlys (Emys orbicularis) – labai retas, saugomas gyvūnas. Tarptautinės gamtos apsaugos organizacijos (IUCN) ši rūšis įtraukta kaip esanti arti išnykimo. Balinis vėžlys taip pat įrašytas į Berno konvencijos II ir ES Buveinių direktyvos II ir IV priedus. Balinis vėžlys įrašytas į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, Lietuvos Raudonosios knygos EN kategoriją.

Raudonpilvės kūmutės (Bombina bombina) saugomos Berno konvencijos II ir įrašyta ES Buveinių direktyvos II ir IV prieduose bei Lietuvos respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, Lietuvos Raudonosios knygos NT kategoriją. Raudonpilvių kūmučių populiacijos nyksta, nes mažėja joms tinkamų gamtinių buveinių – seklių, gerai šildomų vandens telkinių (kūdrų, žemapelkių balų ir pan.). Reikalingos priemonės šios rūšies populiacijai pagausinti ir sustiprinti.

Pagrindinės nykimo priežastys – tai šioms rūšims tinkamų gyventi, žiemoti bei veistis buveinių mažėjimas dėl užaugimo krūmais, užžėlimo tankia žoline augmenija, vandens telkinių apaugimo meldais, taip pat dėl didelio jauniklių žuvimo procento.

Vykdant gamtosauginius projektus, stebint situaciją gamtoje, buvo pastebėta, kad balinių vėžlių patelės kiaušinius sudeda netinkamose vietose (pakelėse, dirbamuose laukuose), jaunikliai žūsta nesulaukę pavasario, o daug kūmučių ikrų ir buožgalvių dėl įvairių gamtos veiksnių žūsta nesulaukus metamorfozės pabaigos. Kadangi pasitaiko labai sausringos vasaros, tai dalis užlietų pievų, nedideli tvenkiniai išdžiūsta, kas sukelia buožgalvių ir mažų varliukų žūtį, be to jais minta įvairūs paukščiai, žinduoliai, žuvys. Kūmutės, baigusios metamorfozę ir išlipusios į sausumą, taip pat turi nemažai pavojų – tai paukščiai, žinduoliai. Reikalingos priemonės – padedančios išsaugoti buožgalvius ir jaunas kūmutes (po metamorfozės), taip pat prižiūrėti jų buveines.

Pagrindinė problema – tinkamų sąlygų nebuvimas patelėms dėti kiaušinius, pakrantės apžėlusios krūmais ir aukštomis žolėmis, dėl to patelės pasirenka dėti kiaušinius netinkamose vietose. Lietuva yra balinių vėžlių populiacijos šiaurinė riba. Pastebėta, kad beveik 90 % išsiritusių jauniklių žūsta nesulaukę pavasario dėl nepastovių ir besniegių žiemų. Pavasarį iš dėtaviečių išlindusiems jaunikliams sunku saugiai pasiekti vandens telkinius dėl plėšrūnų gausos, didelio atstumo nuo telkinių ir tankiai sužėlusių pakrančių. Dėl buveinių nykimo ir tinkamų dėtaviečių trūkumo reikalingos priemonės padedančios šios rūšies išlikimui ir individų pagausinimui. Siekiant pagausinti balinių vėžlių populiaciją iš gamtos bus paimami kiaušiniai iš tų vietų, kuriose jie turi mažai galimybių sėkmingai baigti inkubaciją, bei dalis neseniai išsiritusių jauniklių. Jaunikliai auginami iki 10-12 mėn. amžiaus ir paleidžiami atgal į gamtą Metelių regioninio parko direkcijos (MRPD) parinktose vietose.

Atsižvelgiant į tai, LZS inicijavo projektą „Gamtosauginių bei gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimas išsaugojant ir pagausinant balinių vėžlių ir raudonpilvių kūmučių populiacijas“ (Projektas), kurio tikslas – pagausinti balinių vėžlių ir raudonpilvių kūmučių populiacijas, vykdant individų veisimo ir buveinių tvarkymo darbus.

Įgyvendinant projektą 2019 m. rugsėjo 30 dieną buvo parengta Raudonpilvių kūmučių veisimo programa, kuri reikalinga šių gyvūnų buveinių priežiūros ir populiacijos pagausinimo priemonių nustatymui. Tam tikslui aprašytas veisimo programos vykdymo tikslingumas, taikomos raudonpilvių kūmučių buveinių priežiūros ir apsaugos priemonės, ikrų ir (ar) buožgalvių surinkimas, inkubavimas, auginimas ir paleidimas, rekomendacijos dėl vietų, kuriose gali būti išleidžiami gyvūnai ir kita. Programą parengė projektą vykdantys Lietuvos zoologijos sodo (LZS) specialistai (biologijos, auginimo, maitinimo, adaptavimo dalys) ir MRPD specialistai (buveinių apsaugos, ikrų ir buožgalvių rinkimo, paleidimo dalys).

Projektas nėra skirtas konkrečioms tikslinėms grupėms, tačiau po Projekto įgyvendinimo tiesioginę naudą gaus:

- Gamta – bus pagausintos balinių vėžlių ir raudonpilvių kūmučių populiacijos, sudarytos tinkamos sąlygos gyventi, žiemoti bei veistis jų buveinėse, taip pat bus sumažintas pavojus išnykti kitoms šiose buveinėse gyvenančioms retoms rūšims;

- Lietuvos zoologijos sodas – bus įgyta naudinga patirtis, žinios veisiant retas rūšis, sudarytos sąlygos auginti projekto rūšims, pagerės zoologijos sodo prestižas.

Projekto veiklų įgyvendinimo rezultatai:

Nuo projekto pradžios išinkubuota, išauginta ir paleista 477 balinių vėžlių jauniklių ir 493 raudonpilvės kūmutės.

Projekto finansavimas (www.esinvesticijos.lt)

 

Turite klausimų? Susisiekite su mumis