Informacija

Informacija apie bilietus
Administracinė informacija
Teisinė informacija
Pranešėjų apsauga
Korupcijos prevencija
Viešieji pirkimai
Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas
Asmens duomenų apsauga
Projektas „Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode“
Zoologijos sodo nuostatai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Škoda Superb valstybinis Nr. HNV880

Škoda Superb valstybinis Nr. EFZ091

Biudžeto ataskaitos

2024 2024 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2016 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2016 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2016 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2015 m. biudžeto vykdymo metinis ataskaitų rinkinys

Finansinės ataskaitos

2023 m, finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. III ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2023m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. I pusmačio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys I ketvirtis

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys I ketvirtis

2019 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys II ketvirtis

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys I ketvirtis

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 9 mėnesių

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys II ketvirtis

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys I ketvirtis

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 9 mėnesių

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys I pusmetis

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys I ketvirtis

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys III ketvirtis

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys II ketvirtis

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys I ketvirtis

Darbo užmokestis

Lietuvos zoologijos sodo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais Darbuotojų skaičius 2023 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais
Direktorius 1 3059 1 3774
Direktoriaus pavaduotojas 1 2683 1 2863
Vyriausiasis kuratorius 1 2515 1 2813
Padalinių vadovai 6 1921 10 2502
Specialistai 38 1455 41 1818
Kvalifikuoti darbuotojai 52 1028 45 1249
Nekvalifikuoti darbuotojai 9 773 9 950

LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODO DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

Darbo apmokėjimo sistema 2024

 

Lietuvos zoologijos sodo erdvių nuoma Jūsų šventei

Lietuvos zoologijos sodo erdvių nuoma Jūsų šventei.

Kviečiame organizuoti renginius Lietuvos zoologijos sodo erdvėse (galimybė nuomotis zonas lauke). Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu: info@zoosodas.lt

Lietuvos zoologijos sodo edukacinių konferencinių erdvių taisyklės

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo

Fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą Aplinkos ministerijoje, Lietuvos zoologijos sode, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, Vaclovo Into akmenų muziejuje, VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centre ar UAB „GVT LT“, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

Pranešėjai

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo, kurį kompetentinga institucija (Lietuvos Respublikos prokuratūra) pripažįsta pranešėju.

Informacijos apie pažeidimus teikimo atvejai

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;
 • kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;
 • pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;
 • kitų pažeidimų.

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Konfidencialumas

Asmeniui pagal Įstatymą pateikusiam informaciją apie pažeidimą, taikomas konfidencialumas nepriklausomai nuo to ar asmuo bus pripažintas pranešėju. Konfidencialumas taikomas ir fiziniam asmeniui, kuris padeda informaciją apie pažeidimą pateikiančiam asmeniui ir kurio pagalba turėtų būti konfidenciali.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikiantis ar pateikęs asmuo arba pranešėjas;
 • informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Aplinkos ministerijoje asmens pagal Įstatymą pateikusio pranešimą apie pažeidimą konfidencialumą užtikrina Aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius.

Pranešimo teikimo forma, turinys

Pranešimą asmuo gali pateikti:

 • užpildydamas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede nurodytą pranešimo apie pažeidimo formą.
 • Laisvos formos pranešimu (nurodydamas, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Įstatymu)kuriame turi būti pateikta ši informacija:
 • pranešėjo vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys;
 • žinomą informaciją: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas; bet kokius kitus turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

 

Pranešimo teikimas

Lietuvos zoologijos sode asmenys gali pateikti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, vienu iš šių būdų:

 • Tiesiogiai Aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriui (atėjus į šį skyrių).
 • Atsiųsti informaciją elektroninio pašto adresu apsauga@am.lt.
 • Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią formą (PDF), (DOCX).
 • Asmuo pranešimą apie pažeidimą Aplinkos ministerijoje taip pat gali pateikti tiesiogiai Lietuvos Respublikos prokuratūrai, kuri pagal Įstatymą laikoma kompetentinga institucija arba pateikti pranešimą viešai.

Draudimas daryti neigiamą poveikį

Prieš informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį ar pranešėją, dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių: atleisti jį iš darbo ar tarnybos, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims, panaikinti teisę dirbti su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija, arba taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

Draudžiama daryti neigiamą poveikį ir informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens ar pranešėjo šeimos nariams, giminaičiams, kolegoms, dirbantiems įstaigoje arba kitame su įstaiga subordinaciniais ryšiais susijusiame juridiniame asmenyje, kuriame informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens šeimos narys, giminaitis, kolega dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo gali patirti neigiamų padarinių.

Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo, pranešėjas ir šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti asmenys dėl patiriamų neigiamo poveikio priemonių nulemtų padarinių gali kreiptis į teismą. Asmuo, kurį su įstaiga sieja tarnybos santykiai, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymu, turi teisę ginčyti dėl jo priimtą ir neigiamų padarinių keliantį administracinį sprendimą arba kitokį veiksmą ar neveikimą.

Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo ar pranešėjas dėl patiriamų neigiamų padarinių taip pat gali kreiptis į Lietuvos Respublikos prokuratūrą.

 

Aktualūs teisės aktai (skelbiami Teisės aktų registre)

 

Papildoma informacija

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Atmintinė

Detalesnė informacija

Korupcijos prevencija

Asmuo, kurį su Lietuvos zoologijos sodu sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), turi teisę pateikti informaciją apie pažeidimą Lietuvos zoologijos sode:

 • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,
 • administracinį nusižengimą,
 • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą,
 • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą,
 • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su STT.

Įsakymas dėl pareigybių, į kurias, prieš skiriant asmenį, numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos pateikimo.

Zoologijos sodo darbuotojų elgesio ir veiksmų, kai jiems yra siūlomas ar duodamas kyšis, rekomendacijos

Lietuvos zoologijos sodo pareigūnų veiksmų kyšio davimo atveju instrukcija (Lietuvos zoologijos sodo direktoriaus 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-59)

Elgesio su dovanomis principų taikymo Lietuvos zoologijos sodo darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, rekomendacijos

Lietuvos zoologijos sodo atsparumo korupcijai politika (Lietuvos zoologijos sodo direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr.V-55)

Lobistinės veiklos priežiūros Lietuvos zoologijos sodo tvarkos aprašas.

Tolerancijos korupcijai Lietuvos zoologijos sode nustatymas 

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas  (Lietuvos zoologijos sodo direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-56)

Aplinkos ministerijos parengtos antikorupcinio elgesio taisyklės

Aplinkos ministerijos antikorupcinio elgesio taisyklės (atmintinė)

Kas yra korupcija?

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) suprantama kaip piktnaudžiavimas tarnyba, siekiant asmeninės naudos, bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Subjektas atsakingas už korupcijos prevenciją

Už korupcijos prevenciją (išskyrus viešųjų ir privačių interesų derinimo) Lietuvos zoologijos sode yra atsakingas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – AM) Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius (toliau – Skyrius).

Skyriaus darbuotojų kontaktinę informaciją, Skyriaus atliekamas funkcijas ir darbuotojų pareigų aprašymus rasite AM interneto svetainėje skiltyje Darbuotojų kontaktai.

Dėl klausimų, susijusių su Korupcijos prevencija, kreiptis į Akvilę Kaminskaitę – Fomkinę, tel.: +370 6 3701560, el. paštas: akvile.kaminskaite-fomkine@zoosodas.lt. 

Pranešk apie korupciją

Praneškite Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) 

Pranešimus apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, korupciją praneškite visą parą veikiančiu STT „Karštosios linijos“ telefonu Vilniuje 8-5 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba palikite pranešimą STT interneto tinklapyje.

Atmintinė dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Kiti pranešimai

Pranešimus apie galimai neskaidrų ES struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galima teikti ES struktūrinių fondų svetainėje.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas

Viešųjų ir privačių interesų derinimo Lietuvos zoologijos sode tvarkos aprašas

Pareigų, kurias einant Lietuvos zoologijos sode privaloma deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Viešų ir privačių interesų derinimo klausimais kreiptis į paskirtą atitikties pareigūnę Rūtą Malakauskienę, tel.: +370 62064086, el. paštas: ruta.malakauskiene@zoosodas.lt

Asmens duomenų apsauga

Lietuvos zoologijos sodas asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Lietuvos zoologijos sodo duomenų apsaugos pareigūnui  rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis Radvilėnų pl. 21, 50299 Kaunas,  el. p. ruta.malakauskiene@zoosodas.lt,  tel.: +370 620 64086
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Lietuvos zoologijos sodas pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Lietuvos zoologijos sodo Duomenų apsaugos pareigūną: tel. +370 620 64086 ir el. p. ruta.malakauskiene@zoosodas.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

 • Jeigu asmuo nesutinka su  Lietuvos zoologijos sodo ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

Asmens duomenų apsaugos politika

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos įgyvendinimo priemonių taikymo taisyklės