Pasirinkti temą

Administracinė informacija
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Viešieji pirkimai
Projektas „Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode“
Zoologijos sodo nuostatai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Škoda Superb valstybinis Nr. HNV880

Škoda Superb valstybinis Nr. EFZ091

Darbo užmokestis

Lietuvos zoologijos sodo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų skaičius

 

2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais

 

Darbuotojų skaičius

 

2023 m. I ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais

 

Direktorius 1 3059 1 3425
Direktoriaus pavaduotojas 1 2683 1 3100
Vyriausiasis biologas 1 2515 1 3117
Padalinių vadovai 6 1921 6 2446
Specialistai 38 1455 42 1670
Kvalifikuoti darbuotojai 52 1028 50 1139
Nekvalifikuoti darbuotojai 9 773 7 840

 

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį

Elgesio su dovanomis rekomendacijos

Antikorupcinės aplinkos kūrimas

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas  (Lietuvos zoologijos sodo direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-56)

Aplinkos ministerijos parengtos antikorupcinio elgesio taisyklės

Aplinkos ministerijos antikorupcinio elgesio taisyklės (atmintinė)

Asmuo, kurį su Lietuvos zoologijos sodu sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), turi teisę pateikti informaciją apie pažeidimą Lietuvos zoologijos sode:

  • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,
  • administracinį nusižengimą,
  • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą,
  • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą,
  • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su STT.

Prašome užpildyti Pranešimo apie pažeidimą Lietuvos zoologijos sode formą arba pateikti laisvos formos pranešimą, kuriame būtų nurodyta, kad jis teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu (Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos apraše nustatyta tvarka).

Sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti raštinį STT pagal KPI 9 straipsnį

Lietuvos zoologijos sodo darbuotojų elgesio ir veiksmų, kai jiems yra siūlomas ar duodamas kyšis, rekomendacijos

Lietuvos zoologijos sodo pareigūnų veiksmų kyšio davimo atveju instrukcija (Lietuvos zoologijos sodo direktoriaus 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-59)

Elgesio su dovanomis principų taikymo Lietuvos zoologijos sodo darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, rekomendacijos

Lietuvos zoologijos sodo atsparumo korupcijai politika (Lietuvos zoologijos sodo direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr.V-55)

Kas yra korupcija?

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) suprantama kaip piktnaudžiavimas tarnyba, siekiant asmeninės naudos, bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Kur ir kaip pranešti apie korupciją

Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai – pašalinti teisės aktų, valstybės valdžios institucijų veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai. Korupcija valstybės tarnyboje, kituose valstybės ir privačiame sektoriuose kenkia demokratijai, ekonomikai ir teisės sistemai. Antikorupcinė iniciatyva atitinka visuomenės ir kiekvieno asmens lūkesčius.

Žemiau nurodytais adresais ir telefonais gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano, kad Lietuvos zoologijos sodo darbuotojo neteisėtais veiksmais buvo padarytas ar yra daromas nusikaltimas arba kitoks teisės pažeidimas, susijęs su korupcija bei tiesioginių pareigų netinkamu vykdymu ar jų nevykdymu.


Aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos „Karštoji linija“ pasiekiama:

Telefonais:
+370 706 63596
+370 706 63597
+370 706 61861
+370 706 62717
Telefonas-atsakiklis visą parą +370 706 63598
Faksu  +370 706 63671
Elektroniniu paštu pranesimas@am.lt
Paštu Aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4/9, LT-2600 Vilnius


Pranešimus apie įtariamą galimai neskaidrų ES struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galima pateikti ES struktūrinių fondų svetainėje.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Informacija apie korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą

Antikorupcinės veiklos ataskaita

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2021 m. (Informacija ruošiama)

Atsparumo korupcijai lygis 2021 m. (Informacija ruošiama)

Lobistinės veiklos priežiūros Lietuvos zoologijos sodo tvarkos aprašas

Pranešk apie korupciją

Pranešimo apie pažeidimą forma

Apie korupciją galima pranešti tiesiogiai aplinkos ministerijai vidiniais kanalais.

  • Tiesiogiai Aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriui (atėjus į šį skyrių).
  • Atsiųsti informaciją elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@am.lt.
  • Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią formą (PDF)(DOCX).
  • Asmuo pranešimą apie pažeidimą taip pat gali pateikti tiesiogiai Lietuvos Respublikos prokuratūrai, kuri pagal Įstatymą laikoma kompetentinga institucija arba pateikti pranešimą viešai.

Daugiau informacijos galite rasti čia.