Paskelbta: 20 birželio, 2019

Kas yra Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacija (EAZA)?

Kas yra Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacija (EAZA)?
EAZA yra pažangiausių Europos ir Artimųjų Rytų zoologijos sodų ir akvariumų narystės organizacija.

Kokie yra EAZA uždaviniai?
Pagrindiniai asociacijos uždaviniai:

 • Finansuoti ir suteikti žmogiškuosius išteklius gamtos išsaugojimo projektams, skirtiems apsaugoti gyvūnų populiacijas ir jų buveines;
 • Išlaikyti gyvybingas gyvūnų populiacijas žmogaus priežiūroje, kad būtų užtikrintas ilgalaikis jų išlikimas;
 • Šviesti lankytojus apie gyvūnus ir jų buveines bei suteikti žinias, kurių reikia norint tvariai gyventi žmogui, kaip gamtos daliai.
 • jiems žinias apie tvarų gyvenimą gamtoje;
 • Tirti visus gyvūnų biologijos aspektus, siekiant pagerinti mūsų supratimą apie gyvūnus, jų gyvenimą ir kaip jie sąveikauja tarpusavyje.

Kokia yra EAZA misija ir vizija?

Misija – būti dinamiškiausia, novatoriškiausia ir efektyviausia zoologijos sodų ir akvariumų narystės organizacija Europoje ir Artimuosiuose Rytuose.

Vizija – palengvinti Europos zoologijos sodų ir akvariumų bendruomenės bendradarbiavimą, siekiant gerinti jos profesinę kokybę, laikant gyvūnus ir pristatant juos visuomenės švietimui, prisidedant prie mokslinių tyrimų ir pasaulio biologinės įvairovės išsaugojimo.

Ko reikia siekiant tapti EAZA nariu?

Zoologijos sodas ar akvariumas, norintis prisijungti prie EAZA, turėtų susipažinti su pagrindinėmis asociacijos politikos kryptimis ir standartais, siekdamas užtikrinti, kad institucija atitiktų EAZA reikalavimus arba gali tai padaryti per nurodytą laikotarpį. Visi pareiškėjai turi būti organizacijos Species360, kuri sistemiškai renka ir dalinasi zoologine informacija apie laikomus gyvūnus ir duomenis įveda į globalinę Zoologinės informacijos valdymo sistemą (ZIMS), nariais. Toliau reikia atlikti tris žingsnius:

 1. Užpildyti išsamų akreditacijos klausimyną, kurį galima gauti iš EAZA vykdomojo biuro Amsterdame, ir užpildžius, grąžinti jį kartu su negrąžintinu 525 EUR paraiškos mokesčiu. Šį dokumentą peržiūri EAZA Narystės ir etikos komitetas, kuris nusprendžia, ar institucija gali pereiti į kitą etapą.
 2. Patikrinimo komanda, sudaryta iš dviejų profesionalių EAZA narių institucijų darbuotojų ir EAZA vykdomojo biuro atstovo, apsilanko pareiškėjo institucijoje, kad nustatytų, ar institucija atitinka reikiamus standartus. Institucija privalo sumokėti visas patikrinimo komandos kelionės ir apgyvendinimo išlaidas.
 3. Patikrinimo komandos parengta ataskaita pateikiama EAZA Narystės ir etikos komitetui su patarimu suteikti ar nesuteikti tam tikrą narystės kategoriją pareiškėjui. Tuomet komitetas pateikia EAZA tarybai savo rekomendaciją, o taryba priima galutinį sprendimą dėl narystės. Jei institucija priimama kaip EAZA narė, ji turi sumokėti 785 EUR mokestį.
 4. Vėliau kasmet yra mokamas metinis narystės mokestis, atsižvelgiant į institucijos metinį mokių lankytojų skaičių.

Kiek EAZA turi narių?

2019 m. duomenimis EAZA iš viso turi 423 narius, iš jų:

 • Pilnateisiai – 304;
 • Laikinieji – 10;
 • Kandidatuojantys (tarp jų ir Lietuvos zoologijos sodas) – 24;
 • Asocijuotieji (tai profesinės organizacijos, kurias EAZA taryba laiko tinkamomis arba zoologijos sodai bei akvariumai, kurie atitinka EAZA kriterijus, bet nėra įsikūrę Europos šalyje) – 37;
 • Įmonės-narės (tai įmonės, tiekiančios prekes ir paslaugas zoologijos sodams ir akvariumams) – 44;
 • Garbės narės (tai įmonės, kurių veikla ir veiksmai labai naudingi asociacijai ir kurioms EAZA taryba savo nuožiūra suteikė tokį statusą) – 4.

Kokia yra EAZA narystės nauda?

 • Parama ir visapusiška pagalba iš EAZA vykdomojo biuro Amsterdame trijose pagrindinėse veiklos srityse:
  • gyvūnų išsaugojimas ir populiacijų valdymas,
  • komunikacija tarp narių,
  • Europos Sąjungos gamtosauginės politikos formavimas, atstovavimas Briuselyje.
 • Prieiga prie svarbiausių konferencijų ir forumų, skirtų zoologijos sodams ir akvariumams.
 • Nuolaidos EAZA Akademijos kursams, pažangiausias zoologijos sodų ir akvariumų specialistų profesinio tobulėjimo mokymas.
 • EAZA internetinės svetainės ir internetinio forumo, leidžiančio nariams dirbti kartu ir dalytis naujausiomis žiniomis, naudojimas.
 • EAZA akreditacija, skatinanti instituciją progresuoti.
 • Prieiga prie EAZA veisimo programų ir dalyvavimas daugiau kaip 400 gyvūnų rūšių veisimo programose.
 • Prestižas, kurį turi asociacija, nes joje yra pažangiausi Europos ir Artimųjų Rytų zoologijos sodai ir akvariumai.

Kaip EAZA padeda Lietuvos zoologijos sodui?

Lietuvos zoologijos sodui, nuo 2013 m. priimtam į EAZA kandidatų narystės programą, EAZA įsipareigojo 3 svarbiausius dalykus:

 1. Paskirti iš EAZA specialųjį asmenį tiesioginiam kontaktui, kuris suteiktų techninę pagalbą.
 2. Paskirti tinkamą asmenį iš tos pačios ar kaimyninės šalies kaip mentorių. Mentorius neturi gauti jokių mokesčių ar rinkliavų už paramą kandidatuojančiai institucijai. Vienu metu mentorius negali būti EAZA mentorius ir mokamas konsultantas. Jei asmuo yra komercinis konsultantas, jis ar ji negali veikti kaip mentorius toje institucijoje.
 3. Bent kartą per metus aplankyti zoologijos sodą, kad galėtų įvertinti pažangą ir nustatyti būsimus plėtros tikslus, kuriuos institucija turi įgyvendinti, kad pasiektų tinkamus zoologijos sodų valdymo standartus. Mentoriaus ar kitų ekspertų vizitų dažnumas ir trukmė priklauso nuo institucijos poreikio ir išankstinio susitarimo, įskaitant aiškią klausimų, kuriuos reikia spręsti vizito metu, apžvalgą.

Kuriais klausimais ir kokios politikos laikosi EAZA?

EAZA pozicijos pareiškimas dėl Europos komercinės prekybos tigrais ir tigrų dalimis (2018)

EAZA ragina Europos Sąjungos institucijas ir nacionalines valdžios institucijas nedelsiant imtis veiksmų, siekiant panaikinti grėsmes, keliančias pavojų tigrams tiek Azijos šalyse, tiek Europoje.

EAZA pozicijos pareiškimas dėl paukščių giesmininkų prekybos (2018). EAZA ir asociacijos partneriai reikalauja:
Geresnio galiojančių teisės aktų reguliavimo ir vykdymo;
Griežtesnės valdytojų, kuriems leidžiama importuoti ir laikyti paukščius giesmininkus, licencijavimo kontrolės;
Teisinio pripažinimo dėl paukščių giesmininkų rūšių prekybos neigiamo poveikio.

EAZA pozicijos pareiškimas dėl cirkų narystės asociacijoje (2017)
Cirkai nėra zoologijos sodai ir jie negali būti EAZA nariais. Pasiekti narystės negali ir zoologijos sodai, finansuojami/valdomi cirkų arba leidžiantys cirko tipo pasirodymus statyti savo valdose.

EAZA pareiškimas dėl ligotų ar perteklinių gyvūnų brokavimo taikymo (2015)
Humanišką gyvūno nugaišinimą (eutanaziją) EAZA apibrėžia kaip absoliutų gyvūno kančių sumažinimo procesą  ir, atsižvelgus į aplinkybes, gali būti taikomas kaip populiacijos kontrolės metodas, užbaigiant jo gyvenimą. Šio metodo taikymas yra pagrįstas gyvūnų gerovės mokslų pareiškimais. Bet kokia EAZA nario atlikta brokavimo procedūra turi atitikti šalies, kurioje jis yra, nacionalinius teisės aktus. EAZA nariai turi rimtai atsižvelgti į savo įsipareigojimus dėl gyvūnų rūšių populiacijos valdymo, ir jie turi prisiimti visą atsakomybę už bet kokį sprendimą, kuris kenkia bendram populiacijos gyvybingumui ir gyvūnų sveikatai tiek institucijoje, tiek regione, kuriam taikoma atitinkama veisimo programa.

EAZA pozicijos pareiškimas dėl lokių naudojimo komercinėse pramogose (2012)
EAZA yra prieš lokių naudojimą komerciniais pramoginiais tikslais.