Paskelbta: 28 birželio, 2012

„Lietuvos zoologijos sodo teritorijos galimybių studijos ir detaliojo plano parengimas“ 2012-06 – 2014-03

Projekto tikslas – plėtoti visuomenės informavimo apie aplinką sistemą. Uždavinys – parengti dokumentus, susijusius su visuomenės informavimo apie aplinkos apsaugą ir darnaus vystymosi priemonių įgyvendinimu. Finansavimo šaltinis: 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinė parama, Sanglaudos skatinimo veiksmų programa.

Zoologijos sodas, pagal 1999/22/EB Tarybos direktyvą, tai teritorija su specialiais įrenginiais, kurioje laikomi ir visuomenei eksponuojami gyvi laukiniai gyvūnai. Zoologijos sodas turi skatinti visuomenės mokymą ir švietimą biologinės įvairovės apsaugos srityje, teikiant informaciją apie eksponuojamas laukinių gyvūnų rūšis ir jų natūralias buveines, užtikrinti, kad laukiniai gyvūnai būtų laikomi tokiomis sąlygomis, kurios atitinka šių gyvūnų rūšių įkurdinimo biologinius ir apsaugos reikalavimus. Šiuo metu Lietuvos zoologijos sodas neatitinka šios direktyvos pagrindinių reikalavimų, nes esamas funkcinis ekspozicinis modelis neužtikrina tinkamų gyvūnų gyvenimo sąlygų, visuomenės mokymo ir švietimo biologinės įvairovės apsaugos srityje. Projektu parengti dokumentai susiję su visuomenės informavimu apie aplinkos apsaugą ir darnaus vystymosi priemonių įgyvendinimu, sudarant prielaidas zoologijos sodo atnaujinimui.

Parengti Lietuvos zoologijos sodo galimybių studija ir detalusis planas leis pradėti įgyvendinti zoologijos sodui keliamus reikalavimus gyvūnų gerovės, visuomenės gamtamokslinio švietimo reikalavimus, tapti integralia gamtos išsaugojimo procesų dalimi, pilnai atskleisti zoologijos sodo teritorijos, jos reljefo ir natūralios gamtos panaudojimo visuomenės poreikiams galimybes, kuri kartu turėtų tapti natūralios faunos ir floros buveine bei prisidėti prie visuomenės gamtosauginio, gyvūnų gerovės, ekologiško ir darnaus/tvaraus vystymo švietimo.

Pagal galimybių studijos ir detaliojo plano sprendinius bus vykdoma Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcija, kuri leis kokybiškai įgyvendinti zoologijos sodui keliamus reikalavimus, suformuotus Europos Tarybos Direktyvoje 1999/22/EB bei atitinkamuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir teisiniuose aktuose gyvūnų gerovės, biologinės įvairovės išsaugojimo, visuomenės gamtamokslinio, aplinkosauginio švietimo ir informavimo srityse.